Regulamin

§ 1. Definicje

1. Sprzedający – Zoomify | NetMark ul. Królewska 65a/1, 30-081 Kraków REGON: 356752796

2. Kupujący – Osoba nabywająca Program drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość.

3. Program – Program oferowany na zasadzie licencji i będący przedmiotem transakcji elektronicznej, którego autorem jest Sprzedający.

4. Regulamin – Regulamin sprzedaży internetowej Sprzedającego.


§ 2. Warunki ogólne

1. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2. Przed zakupem Programu oferowanego przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

3. Programy oferowane przez Sprzedającego są licencjonowane, a nie sprzedawane. Warunki licencji oraz prawa i obowiązki licencjobiorcy są ujęte w tekście licencji dotyczącym danego Programu.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).


§ 3. Złożenie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. Zamówienie można złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedającego. Każde zamówienie musi zawierać dokładne dane adresowe Kupującego niezbędne do realizacji zamówienia, tj. w szczególności: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail.

3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Każde zamówienie zostaje potwierdzone drogą e-mailową automatycznie po złożeniu zamówienia. Wiadomość e-mail przesyłana jest przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Stanowi ona potwierdzenie przyjęcia oferty Kupującego w zakresie zawarcia ze Sprzedającym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i wyznacza moment jej zawarcia.

5. Realizacja zamówienia następuje poprzez pobranie przez Kupującego zamówionego Programu ze strony internetowej Sprzedającego.

6. Zamówione Programy są dostępne do pobrania ze strony internetowej Sprzedającego przez 3 dni od dnia zrealizowania transakcji, czyli zaksięgowania płatności za Program na koncie bankowym należącym do Sprzedającego. W przypadku niepobrania zamówionego Programu w terminie 7 dni od dnia zrealizowania transakcji, pobranie Programu będzie możliwe po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedającym.


§ 4. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Nabywając Program, Kupujący wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z licencji na oprogramowanie przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827). W związku z powyższym Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 tejże ustawy.


§ 5. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedającego zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: zoomify.eu/polityka-prywatnosci.§ 6. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień́ Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Kupujący będą̨ powiadamiani drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.